นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

 รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
     คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อการกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
 
1. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต ประธานกรรมการ
2. ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ กรรมการ
3. นางสาวสายพิณ ไพรสิงห์  กรรมการ
4. นางภควดี มหาวงศ์ตระกูล กรรมการ
5. นายชินพัฒน์ อู๋ไพจิตร กรรมการ
6. นางสาวเกวลี ไพศาลพยัคฆ์ กรรมการ/เลขานุการ
 
    ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีสาระสําคัญที่อาจสรุปได้ดังนี้
 
1. คณะกรรมการฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งได้ทำการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการฯ ได้ติดตามการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
2. คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและทำการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ว่าได้มีการดำเนินการโดยวิธีที่เหมาะสม ถูกต้อง และครบถ้วน ตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำแบบประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ยื่นขอรับการรับรองไปยังคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) เพื่อพิจารณาให้การรับรองโครงการ CAC แก่บริษัทเมื่อธันวาคม 2561
 
3. เพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คณะกรรมการได้มีหนังสือทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  ในช่วงเทศกาลสำคัญ และแจ้งเตือนไปยังท่านคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
 
4. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในการสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
 
 
 
(นายวิสุทธิ์  มนตริวัต)
 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)