นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

1.กำไรสุทธิ

ล้านบาท

105.11

92.35

84.34

86.58

2.จำนวนหุ้น

ล้านหุ้น

570.67

570.67

570.67

570.67

3.เงินปันผล

บาท/หุ้น

0.12

0.11

0.10

0.0941

4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น

ล้านบาท

68.48

62.77

57.07

51.06

5.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (payout ratio)

%

65.15

67.97

67.66

58.97


หมายเหตุ :

1) ปันผล ปี 2557 มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล และเงินปันผลประจำปี   

2) ใช้กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการในการคำนวณ 

3) การจ่ายเงินปันผลปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น      ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562