นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

 

     ด้วยบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็ารล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

    ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

             1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกัน ก็ได้

             1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นตํ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (สาม) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงของ บริษัทฯโดยต้องถือหุ้นถึงวันที่กำหนด

             ปิดสมุด ทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

             1.3 การถือหุ้นตามข้อ 1.2 จะต้องมีระยะเวลาการถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

 • 2.1 เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

 •   เรื่องที่บริษัทฯจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
 •         (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือ
 •         ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 •         (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือเป็นเรื่องที่เป็นไป
 •         เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 •        (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อ
 •        ผู้ถือหุ้นโดยรวม
 •        (4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 •        (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 •        (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้

 

3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

 • 3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

 •    ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
   • - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
   • - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   • - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   • - คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
   • - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   • - ข้อบังคับของบริษัทฯ
  • (2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านบริหารจัดการสถานพยาบาล สาธารณสุข การแพทย์ การพยาบาล หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาอื่น เช่น ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงินที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
  • (3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
 • 3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 •    ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3.1 และเข้านิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามโครงสร้างคณะกรรมการ ที่บริษัทฯ กำหนดและประกาศใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ข้อ 4.1.1)

 

4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

 • 4.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม :

  • (1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
  • (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระ การประชุมบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดย ผู้ถือหุ้น
 • 4.2 การเสนอชื่อกรรมการ :

  • (1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
  • (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือ นัดประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลทไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

 

5. เอกสารหลักฐาน

     ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

 • 5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • 5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ได้แก่
  • (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
  • (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

 • 5.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม
  • (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Download แบบฟอร์มฯ คลิกที่นี่)
  •      กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็น หลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใด คนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทน ผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็น ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
  • (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • 5.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
  • (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิ์เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Download แบบฟอร์มฯ คลิกที่นี่)
  •      กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็น หลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคน ใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทน ผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็น ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
  • (2) แบบข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Download แบบฟอร์มฯ คลิกที่นี่) ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  • (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้น ในบริษัทฯ
  • (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ท่านสามารถ Download แบบฟอร์มได้ในเว็บไซต์บริษัทฯ www.vichaivej.com หรือขอแบบฟอร์มผ่าน
ทาง Email Address: shares@vichaivej.com

 

6. ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

     เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่อง โดยสามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยส่งมาที่ : -

หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการบริษัท
       บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
       เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม
       ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2441 7899 ต่อ 1707, 1708 หรือ bod@vichaivej.com, shares@vichaivej.com

 

7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562

 

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

9 ตุลาคม 2562