นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2561


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

     คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย  

1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. คุณวิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร กรรมการบริหาร /รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. รศ.นพ.สุชาติ   อารีมิตร กรรมการบริหาร
7. ศ.(เกียรติคุณ)นพ. สารเนตร์ ไวคกุล กรรมการบริหาร
8. พญ.สุนีย์ ธีรการุณวงศ์ กรรมการบริหาร
9. นพ.วัชระ เชื้อปากน้ำ กรรมการบริหาร
10. คุณพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล กรรมการบริหาร
11. คุณพัชรพรรณ   วนดุรงค์วรรณ   กรรมการบริหาร
12. คุณคมฤทธิ์   กวินอัครฐิติ กรรมการบริหาร
13. ภญ.ดร.ตีรวรรณ   รัตนภักดิ์ กรรมการบริหาร
14. คุณพรรณี กันณีย์ กรรมการบริหาร
15. คุณสุณีย์ จ้อยจำรัส กรรมการบริหาร
16. คุณขวัญยืน สุขสมโภชน์ กรรมการบริหาร
17. คุณกชพร เกิดรักษ์   กรรมการบริหาร
18. ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ กรรมการบริหารและเลขานุการ


     ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 18 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้ 

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยให้สอดคล้อง
    กับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันของตลาดในปัจจุบันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิกาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี 2561 และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
    อนุมัติรวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
    บริษัทฯ 
3. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
    และบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ 
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ในงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
    คณะกรรมการ บริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้รับทราบ  

     คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวังสมเหตุสมผล เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถและบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และกำกับดูแลการบริหารกิจการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
 


                                                                                                                             (ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ)
                                                                                                                              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                                                                                                                                                                          บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)