นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

ลำดับ

วันที่/เวลา

เรื่อง

สถานที่

1.

22 เมษายน2562

เวลา 09.00 .

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)

ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

2.

22 เมษายน2562

เวลา 13.00 16.00 .

 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

.สายวิชัยพัฒนา, บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์, บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค และ บจ.โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

3.

15 มีนาคม 2562

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล ประจำปี 2562

 

4.

21 เมษายน 2561

เวลา 09.00 .

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)

ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

5.

21 เมษายน2561

เวลา 13.00 16.00 .

 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

.สายวิชัยพัฒนา, บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์, บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค และ บจ.โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

6.

27 กันยายน 2560

เวลา 14.00 .

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์

ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

7.

29 เมษายน 2560

เวลา 09.00 .

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน)

ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

8.

29 เมษายน 2560

เวลา 13.00 16.00 .

 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

.สายวิชัยพัฒนา, บจ.ศรีสาครเวชวิวัฒน์, บจ.สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค และ บจ.โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา

ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ชั้น
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย