นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้ง ตลาดหลักทรัพย์

วัน/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
22 มีนาคม 2567 12:46 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น RO และใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIH-W1) กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น RO และกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VIH-W1 (Update)
13 มีนาคม 2567 12:32 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข template)
13 มีนาคม 2567 09:14 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไข)
19 กุมภาพันธ์ 2567 17:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
19 กุมภาพันธ์ 2567 17:29 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
19 กุมภาพันธ์ 2567 17:26 งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
19 กุมภาพันธ์ 2567 17:23 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
9 มกราคม 2567 00:00 แจ้งการลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
6 ธันวาคม 2566 00:00 ขอความร่วมมือการรับและให้ของขวัญ
10 ตุลาคม 2566 17:01 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า ประจำปี 2567

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com