นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ข่าวแจ้ง ตลาดหลักทรัพย์

วัน/เวลา หัวข้อข่าวนักลงทุนสัมพันธ์
6 พฤษภาคม 2564 17:13 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
6 พฤษภาคม 2564 17:10 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
30 เมษายน 2564 17:11 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2564
16 เมษายน 2564 17:13 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17 มีนาคม 2564 17:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
17 มีนาคม 2564 12:50 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 กุมภาพันธ์ 2564 17:47 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
22 กุมภาพันธ์ 2564 17:20 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
20 กุมภาพันธ์ 2564 17:23 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
13 พฤศจิกายน 2563 17:17 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

กราฟหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02 441-7899 ต่อ 1707 1708
แฟกซ์ : 02 431-1404
อีเมล์ : shares@vichaivej.com