นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

สาส์นจากประธานกรรมการ

สาส์นจากประธานกรรมการ

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ

ประธานกรรมการ

     17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) มีอายุครบ 25 ปี  ตลอดเวลา 25 ปี โรงพยาบาลได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ โดยได้นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2555 ทำให้บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่รู้จัก และมีผลประกอบการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น บริษัทได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนนเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันใน 2560 และ 2561 โดยเฉพาะปี 2561 บริษัทได้รับผลคะแนน “ดีเลิศ” จากการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หรือในระดับ Excellent CG Scoring เป็น 1 ใน 47 บริษัทของกลุ่ม Top Quartile ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 3,000 – 9,999 ล้านบาท และเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลแห่งเดียวที่อยู่ในกลุ่มคะแนน “ดีเลิศ”

     ในปี 2561 ศูนย์บริการทางห้องปฏิบัติการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003  เรื่องความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  และได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012  เรื่องห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทำให้ระบบบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ต่างๆ ทำให้ผลประกอบการจากหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เกินเป้าหมาย นอกจากนั้นในช่วงปลายปี 2561 โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ได้เปิดศูนย์ MRI ด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของบริษัทซีเมนส์ ทำให้ระบบการบริการรักษาพยาบาลทางโรคกระดูกและข้อ รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสมองมีประสิทธิภาพสูงขึ้น คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการมารับบริการ MRI ของโรงพยาบาลอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้ตั้งแต่ปี 2562  ในขณะที่ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม ยังสามารถทำรายได้เติบโตเป็นที่น่าพอใจยิ่ง และศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากกำลังเติบโตตามลำดับ คาดว่าจะสามารถทำรายได้สูงขึ้นในปีต่อๆไปอย่างดี

     ผลประกอบการของปี 2561 จึงประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รายได้ 2,259.25 ล้านบาท และกำไร 177.12 ล้านบาท ซึ่งกำไรสูงกว่าปี 2560 ถึงร้อยละ 40.92 ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกและของประเทศไทยตกต่ำ ต้องขอขอบคุณทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดผลกำไรบรรลุตามแผนที่วางไว้  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกับโรงพยาบาลทุกส่วน คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ พันธมิตรธุรกิจ ส่วนราชการ ชุมชน ที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัททำให้โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอมาโดยตลอด

 

รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ
ประธานกรรมการบริษัท

ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)