นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

เป้าหมายธุรกิจ

เป้าหมายธุรกิจ

 

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

     การดำเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลจะให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ่ง และเน้นการรักษาเฉพาะทางควบคู่กับการป้องกันโรค ภายใต้สโลแกน “ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ” ( V care V cure V can) โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

     ข้อ 1. พัฒนากลุ่มโรงพยาบาล ให้เป็นหนึ่งใน กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลทุกสาขา โดยเน้นด้านอุบัติเหตุและโรคกระดูกและข้อ เป็นศูนย์รักษาพยาบาลเฉพาะโรค และพัฒนาสู่ความเป็นตติยภูมิทางการแพทย์ (Tertiary Medical Care) ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาด้านบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

     ข้อ 2. สร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ด้วยค่านิยมว่า “ลูกค้าคือบุคคลสำคัญที่พนักงานทุกคนจะต้องดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การบริการด้านต่างๆ จากโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด”

     ข้อ 3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทฯ ด้วยการยกระดับคุณภาพของบุคลากรและปรับปรุงองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนจัดช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความผูกพันกับโรงพยาบาล

     ข้อ 4. การพัฒนาการบริหารงานคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้มีการเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันระหว่างทีมฝ่ายบริหารและทีมพัฒนาคุณภาพ เพื่อวางเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาล โดยมุ่งเน้นการประเมินและลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร ยาและเวชระเบียน การแก้ไขข้อร้องเรียน การพยาบาล เป็นต้น เพื่อสร้าง Patient Safety Goal และ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ

     ข้อ 5. แสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม โดยเพิ่มจำนวนคลินิกเฉพาะทาง และพัฒนาคลินิกเหล่านั้นให้เป็นศูนย์เฉพาะทางแบบครบวงจร เพื่อขยายฐานลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

     ข้อ 6. ให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลสังคมและชุมชนที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ โดยสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง