นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2560


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

     คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์  โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่

1. นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ)
2. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ)
3. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต รรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(กรรมการอิสระ)    
4. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
6. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  


     คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
    ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย และ พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
    บริษัทฯพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ          กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
    และอนุมัติ แล้วแต่กรณี
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง
    รอบคอบโปร่งใส และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ   ที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ


                                                                                                                                 ( นายวิระ  มาวิจักขณ์ )
                                                                                                          ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
                                                                                                                          บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 
  •