นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

กลุ่มโรงพยาบาล

กลุ่มโรงพยาบาล

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 02-441-7899 ต่อ 1707-08 และสายด่วน 1792
โทรสาร 02-431-1404
เว็บไซต์ www.vichaivej.com
อีเมล์ bod@vichaivej.com
ประเภทธุรกิจ ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
เลขทะเบียนบริษัท 0107554000062
ทุนจดทะเบียน 570,666,666 บาท
ทุนจดทะเีบียนชำระแล้ว 570,665,433 บาท

บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด

สถานที่ตั้ง 456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-441-6999 และสายด่วน 1792
โทรสาร 02-421-1784
เว็บไซต์ www.vichaivej.com
อีเมล์ nongkhaem@vichaivej.com
ประเภทธุรกิจ ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
เลขทะเบียนบริษัท 0105530047130
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ทุนจดทะเีบียนชำระแล้ว 100,000,000 บาท

บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด

สถานที่ตั้ง 93/256 แยกมหาชัย ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 034-826-708-29 และสายด่วน 1792
โทรสาร 034-826-706
เว็บไซต์ www.vichaivej.com
อีเมล์ samutsakhon@vichaivej.com
ประเภทธุรกิจ ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
เลขทะเบียนบริษัท 0105537019778
ทุนจดทะเบียน 99,200,000 บาท
ทุนจดทะเีบียนชำระแล้ว 99,200,000 บาท

บริษัท โรงเรียน ศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด

สถานที่ตั้ง 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 02-441-7899 ต่อ 1703
โทรสาร 02-813-4510
เว็บไซต์ www.srivichai.ac.th
อีเมล์ admintration@srivichai.ac.th
ประเภทธุรกิจ ดำเนินกิจการโรงเรียน เพื่อผลิตบุคลากร ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
เลขทะเบียนบริษัท 0745553005535
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
ทุนจดทะเีบียนชำระแล้ว 100,000 บาท

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำกัด

สถานที่ตั้ง 240/2-4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 02 412 0055-60
โทรสาร 02 412 7581-2
เว็บไซต์ www.vichaivej.com
อีเมล์ yaekfaichai@vichaivej.com
ประเภทธุรกิจ ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
เลขทะเบียนบริษัท 0105525008687
ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท
ทุนจดทะเีบียนชำระแล้ว 9,000,000 บาท