นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

     

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

    คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้องต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย  
 

1. ดร.วิโรจน์ มาวิจักขณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ         ประธานคณะกรรมการ
3. ดร.ศักดา ตั้งจิตวัฒนากร     กรรมการ
4. นางหทัยวัลย์ สุวรรณทวีรักษ์ กรรมการ
5. นางสาวกิจพร ป้อมสนาม   กรรมการ
6. นางอัญชลี สุโภภาค     กรรมการ
7. นางสาวมุรธา พรมยาลี       กรรมการ
8. ภญ.ประภาพรรณ เตชธนัง กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวธนวรรณ ศรีรัตนพิทักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10.นางสาวภัศรา สาระพล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


    ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 23 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุม ได้ดังนี้ 

1.กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุน  รวม     ถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยอมรับได้ 
3.พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4.ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
5.ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด  
6.รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
   ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างเร็ว
7.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควร

จากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความต่อเนื่องและดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

                                                                                                                                   (นางสาว.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ)
                                                                                                                                     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง