นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

 

     เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มุ่งมั่น และให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

     ดังนั้น เพื่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

 

การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

     บุคลากรของบริษัทฯ ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่

แนวทางปฎิบัติ
 • บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องไม่ดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 • บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของบริษัทฯ
 • บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้อำนาจหน้าที่ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • คณะกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องพิจารณาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีเหตุผล และเป็นอิสระ โดยคำนึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • หากสงสัยหรือพบว่าการดำเนินการของบุคคลใกล้ชิด มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยรายการต้องสงสัยดังกล่าวทุกครั้ง

 

การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน

     ข้อมูลใดที่เป็นความลับของบริษัทฯ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องจะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพราะ หากถูกเผยแพร่สู่สาธาณชนหรือบริษัทคู่แข่ง จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างร้ายแรง

แนวทางปฎิบัติ
 • ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่นำข้อมูลซึ่งเป็นความลับของบริษัทฯ ไปใช้ ดำเนินงานต่าง ๆ ต้องระมัดระวัง และเก็บรักษาเป็นอย่างดี
 • บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลของบริษัทฯ หรือข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นความลับ แก่ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับทางกฏหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางคดีความ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ และลงนามอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ นำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ทำให้ส่งผลเสียต่อบริษัทฯ
 • บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารและข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ไว้ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากเอกสารบางประเภทต้องมีการเก็บรักษาตามที่กฏหมายกำหนด

 

การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดซื้อ จัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการในการกำหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและบริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

แนวทางปฎิบัติ
 • ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส โดยเฉพาะเรื่อง เงื่อนไขการค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีผิดนัดชำระหนี้ ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
 • บุคลากรของบริษัทฯ ที่ต้องการจัดซื้อ จัดหา สินค้าและบริการ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพเป็นหลัก และปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ – จัดจ้าง และปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ที่ให้การสนับสนุนอย่างเสมอภาค โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ
 • ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ควรเก็บเอกสาร สัญญา หรือข้อตกลงต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน เผื่อเกิดกรณีขัดแย้งกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ภายหลัง
 • หากพบว่าบริษัทฯ หรือคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงที่กำหนด ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้ยุติการดำเนินงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

     ในการดำเนินธุรกิจ คู่แข่งทางการค้าคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันระหว่างกันตามภาวะการเติบโตของตลาด หรือบางกรณีอาจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกันในการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปด้วยดีในภาวะการแข่งขันนั้น จะต้องคำนึงถึงความชอบธรรมเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข้อมูล ใส่ร้าย หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎกติกา

แนวทางปฎิบัติ
 • บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ชอบธรรม สุจริต และโปร่งใส
 • ไม่ใส่ร้าย ทำลายชื่อเสียง ของบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่บิดเบือนความจริง
 • ให้การสนับสนุนร่วมมือกับบริษัทคู่แข่งทางการค้า เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค หรือสังคมส่วนรวม

 

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ แก่บุคลากร และเพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการกำหนดให้มีการสอบทานของระบบควบคุมภายในโดยผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบแผนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยผู้ตรวจสอบสามารถสร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ

แนวทางปฎิบัติ
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงธรรม รักษาข้อมูลที่เป็นความลับได้ดี
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อกิจการใดที่ขัดต่อกฎหมายกำหนด
 • การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องยึดหลักมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

 

การปฏิบัติต่อพนักงาน

     พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ฝ่ายใดก็ตาม บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน และจูงใจให้พนักงานดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยได้กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานทุกระดับชั้น

แนวทางปฎิบัติ
 • จัดให้มีการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
 • การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
 • ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 • รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
 • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 • จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 • บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 • สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ จรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
 • เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือการทำผิดกฎหมายของฝ่ายบริหารหรือบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 

การปฏิบัติของพนักงาน

     พนักงานของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน

แนวทางปฎิบัติ
 • ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทฯ ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการช่วยส่งเสริมชื่อเสียงอันดีของบริษัทฯ
 • ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้สูญหาย เสียหาย และใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน
 • ทำการแจ้งข่าว หรือเหตุอื่นใดที่อาจเป็นผลเสีย หรือผลร้ายต่อบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
 • ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความรู้ ข่าวสารทางการค้า ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 • ห้ามมิให้ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เสื่อมค่า ซึ่งเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • ห้ามมิให้นำอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ ไปใช้นอกบริเวณบริษัทฯ
 • ห้ามวิพากษ์ วิจารณ์ นโยบาย คำสั่ง การบริหารของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหาย แต่ต้อง ส่งเสริม นโยบายของบริษัทฯ
 • ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นเท็จ ปลอมแปลง แก้ไข หรือให้หลักฐานเท็จต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง
 • ห้ามกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างพนักงาน
 • ห้ามมิให้ชักชวน ชักจูงเพื่อนร่วมงาน ให้กระทำการเสียหาย หยาบโลน ลามก อนาจาร หรือส่อไปในทางการค้าประเวณี
 • ห้ามกระทำการให้ร้าย พนักงานบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และผู้บริหารระดับสูง
 • ไม่เสนอ โน้มน้าว ชักชวน ให้ลูกค้าใช้บริการ ที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
 • ห้ามทำให้ลูกค้ารู้สึกอับอาย
 • ห้ามมิให้กระทำการดูหมิ่น แสดงกิริยาก้าวร้าว ล่วงเกินผู้อื่น
 • ห้ามทำผิดกฎหมาย ซึ่งมีโทษอาญา ต่อบริษัทฯ ลูกค้า และบุคคลอื่น
 • ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สิน หรือสถานที่ ที่บริษัทฯ จัดไว้สำหรับลูกค้า
 • ห้ามมิให้เก็บรักษาทรัพย์สินใดๆ ที่มีผู้หลงลืมไว้ในบริเวณบริษัทฯ
 • ห้ามมิให้เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของตนเอง
 • ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าต้องการจะขอเงินรางวัล(ทิป) จากลูกค้า

 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

     บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน เสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ

แนวทางปฎิบัติ
 • บริษัทฯ พึงมีส่วนสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • บริษัทฯ ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบน้อยที่สุด
 • บริษัทฯ มีส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
 • ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างและต่อเนื่อง

 

การรับ การให้ของขวัญ หรือประโยชน์ใด ๆ

     การให้และรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่สนับสนุนกับการกระทำดังกล่าว

แนวทางปฎิบัติ
 • พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ การยอมรับหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ
 • พนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามจารีตประเพณี โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ หรือมีเจตนาแอบแฝง และของขวัญนั้นให้เป็นของส่วนกลาง
 • หากได้รับของขวัญในเทศกาล หรือโอกาสต่าง ๆ ที่มีมูลค่าพอสมควร จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

 

การดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน

     บริษัทฯ ใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานและชุมชนแวดล้อม มีความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ทั้งสุขอนามัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี จึงกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

แนวทางปฎิบัติ
 • บริษัทฯ กำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างจริงจังให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ

 

การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

     ลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีรายได้ ตลอดจนมีกำไร สามารถทำให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีแนวทางและหลักปฏิบัติในการสร้างความพึงพอใจในทุกด้านให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค

แนวทางปฎิบัติ
 • บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกัน
 • บริษัทฯ มุ่งพัฒนาสินค้าและการบริการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทฯ ต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่บิดเบือน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัท ฯ ต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการต่อลูกค้าและผู้บริโภค อย่างเคร่งครัด และยินดีรับผิดชอบกรณีสินค้าหรือบริการมีปัญหาจากบริษัทฯ เอง
 • บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการอบรมพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งความปลอดภัยต่อกลุ่มลูกค้า และผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง
 • บริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เรื่องร้องเรียน ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว