นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

     บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ VIH) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนในตอนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2536 จำนวน 200 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการที่มีอำนาจควบคุม คือ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ.สายสุณี      วนดุรงค์วรรณ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงพยาบาล

     ในปี 2551 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้าง โดยได้เข้าไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด จากกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทใหม่ ให้เหมาะสมกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และ บริษัท       ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย

     ต้นปี 2554 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Re-branding) เพื่อให้มีความทันสมัย และสะท้อนถึงการยกระดับความสามารถในการให้บริการและพัฒนาการที่ต่อเนื่องของกลุ่มโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยกลุ่มโรงพยาบาลได้เปลี่ยนชื่อจากกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัย เป็นกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และได้มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยเช่นกัน 

     ปี 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 535 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 535 ล้านบาท

     ปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,666,666 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 535,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,666,666 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว 570,665,433 บาท

     ปี 2557 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ทำการซื้อหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ เป็นผลให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจภาคโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต 

     ปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำกัด จำนวน 89,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำกัด รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 570,666,666 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 570,666,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 570,665,433 ล้านบาท

     กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) และ   มีโรงพยาบาลในกลุ่ม 4 โรงพยาบาล ได้แก่ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร และ 4) โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท  สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย) และบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำกัด (บริษัทย่อย) ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการภายใต้การบริหารงานโดย ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

     กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ (1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) ได้แก่ ลูกค้าบุคคลทั่วไป ลูกค้าประเภทคู่สัญญา ลูกค้าประเภทสมาชิก ลูกค้าโครงการกองทุนเงินทดแทน และลูกค้าต่างประเทศ  (2) กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) ได้แก่ ลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม ลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และลูกค้าโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีแผนในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย   ให้มาใช้บริการกับกลุ่มโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เช่น (1) กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงาน สถาบันการศึกษา (2) กลุ่มบริษัทประกันชีวิต (3) กลุ่มลูกค้าข้าราชการและครอบครัวข้าราชการ ตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรครวม (DRGs) และ (4) กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ต้องการเดินทางมารักษาในประเทศไทย รวมถึงที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำงานในประเทศไทย 

      รายได้หลักของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ตามลักษณะของลูกค้า คือ (1) รายได้จากลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation)  และ (2) รายได้จากลูกค้าเหมาจ่ายตามโครงการภาครัฐ (Capitation) สำหรับรายได้ Non-Capitation ประกอบด้วยรายได้จากผู้ป่วยนอก (Non-Capitation OPD) และรายได้จากผู้ป่วยใน (Non-Capitation IPD) ในส่วนของรายได้ Capitation ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม รายได้จากผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และรายได้จากผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้ Non-Capitation ต่อรายได้ Capitation เท่ากับ 76 : 24 , 77 : 23 และ 78.22 ในปี 2559 – 2561 ตามลำดับ ทั้งนี้รายได้จากการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลมีการแปรผันตามฤดูกาล ดังที่แสดงในงบการเงินราย  ไตรมาส ปี 2559 – 2561

     ในด้านผลการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการบริการของกลุ่มโรงพยาบาล ในปี 2559 – 2561 เท่ากับ 1,718.60 ล้านบาท, 1,962.08 ล้านบาท และ 2,246.69 ล้านบาท ตามลำดับประเภทรายได้ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดคือรายได้จากผู้ป่วยใน Non-Capitation รองลงมาคือ รายได้จากผู้ป่วยนอก Non-Capitation และรายได้จากโครงการภาครัฐ (Capitation) ตามลำดับ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน โรงพยาบาลที่มีสัดส่วนรายได้สูงที่สุดของกลุ่มโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย รองลงมาคือ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร และโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย  ตามลำดับ  

     ในปี 2559 – 2561 กลุ่มโรงพยาบาลมีกำไรสุทธิจำนวน 153.46 ล้านบาท, 125.68 ล้านบาท และ 177.12 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ กลุ่มโรงพยาบาลมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 10.53  ร้อยละ 7.97 และร้อยละ 9.59  ในช่วงปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 ตามลำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,988.70 ล้านบาท ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,144.57 ล้านบาท กลุ่มโรงพยาบาลมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งสิ้น 817.07 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,169.63 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรสะสม จำนวน 542.36 ล้านบาท

     อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นอาจมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงบางประการ ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทแล้ว ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง

โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีจุดเด่นในการให้บริการที่แตกต่างกันไป ดังนี้

    • โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ให้บริการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ด้วยแพทย์เฉพาะทางถึงเวลาเที่ยงคืน คลินิกเฉพาะทางที่เปิดให้บริการ เช่น ศัลยกรรมผ่านกล้องครบวงจร ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมโรคหลอดเลือดอายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคไตและศูนย์ไตเทียม อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร คลินิกกุมารเวช คลินิกสูติ-นารีเวช ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ตรวจสุขภาพ  ศูนย์ชะลอวัยไทยฟิลอส โดยมีห้องผ่าตัดระบบ Positive Pressure ปราศจากเชื้อโรค ฝุ่นละออง และความชื้น 100% ตามมาตรฐานระดับสากล เป็นโรงพยาบาลแรกของจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดข้างเคียง 

    • โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการดูแล รักษาและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการในหลากหลายสาขา ทั้งศูนย์โรคหัวใจวิชัยเวช ซึ่งถือเป็นศูนย์หัวใจที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูง ให้บริการทุกด้านเกี่ยวกับโรคหัวใจ ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในสภาวะวิกฤติ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ทั้งอายุรแพทย์หัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก พร้อมทีมพยาบาลและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ นำทีมโดยนายแพทย์วัฒนา บุญสม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล นอกจากนี้โรงพยาบาลวิชัยเวชฯหนองแขม ยังมีศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์พัฒนาการเด็ก ศูนย์กุมารเวช ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง ศูนย์สูตินารีเวช ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ iSKY ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เป็นศูนย์ศัลยกรรมเลเซอร์เพื่อความงามครบวงจรมาตรฐานสากล ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร,ศูนย์การแพทย์ชะลอวัย I-SHA นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านการรักษา เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับความสะดวกและบริการที่ดีที่สุด 

    • โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีศักยภาพบริการทุกสาขาโรคเช่นเดียวกับ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  และมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เช่น ในสถานประกอบการของภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิสาหกิจ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ยังมีคลินิกที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้บริการแก่ ลูกค้าต่างชาติในเขตชายแดนประเทศพม่าและประเทศกัมพูชา และได้ร่วมกับพันธมิตรในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

    • โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สามแยกไฟฉาย เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง เนื่องจากอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ อาทิ ศูนย์ความงาม iSKY ศูนย์ทันตกรรม SMILE by iSKY ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากอัครบุตร ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นต้น และในขณะนี้ได้ทยอยปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ทันสมัยเหมาะกับศูนย์เฉพาะโรคแต่ละสาขา โดยเฉพาะการเป็นศูนย์ผู้ป่วยนอกโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ