นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน

 รายงานของคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน ปี 2561

     เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 

คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

1. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ        ประธานคณะกรรมการ  
2.  นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3.  นายทินวรรธน์ มหธราดล     กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4.  นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการ
5. นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล     กรรมการ
6.  นายศักดา ตั้งจิตวัฒนากร     กรรมการและเลขานุการ


    ในรอบปี 2561 คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนโดยมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง  สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

    1. พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุน แผนการลงทุน  งบประมาณการลงทุน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสมและ
        ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของบริษัท
    2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัทและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
    3. ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลการลงทุนของบริษัทเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุน และสรุปสาระสำคัญเพื่อรายงานผล
        การลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
    4. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
    5. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร ในการหาช่องทางการดำเนินธุรกิจ
    6. พิจารณาเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะทำงานวางแผนการเงินและการลงทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
        ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และให้ความเห็นเป็นไปโดยอิสระ และยึดถือผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่บริษัท
        เข้าลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงร่วมป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงต่างๆ ของการดำเนินโครงการ ทั้งนี้การตัดสินใจลงทุนของบริษัทมี
        การศึกษาและ  วิเคราะห์ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างรอบคอบและระมัดระวังภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อความก้าวหน้าเติบโต
        อย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทสืบต่อไป