นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

     

 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ VIH) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนในตอนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2536 จำนวน 200 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการที่มีอำนาจควบคุม คือ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ และ ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มโรงพยาบาล

     ในปี 2551 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้าง โดยได้เข้าไปซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด จากกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อจัดโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัทใหม่ ให้เหมาะสมกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีบริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด และ บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย

     ปัจจุบัน กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ระดับทุติยภูมิ (Secondary) และมีโรงพยาบาลในกลุ่ม 3 โรงพยาบาล ได้แก่ 1) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 2) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม และ 3) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย) และ บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด (บริษัทย่อย) ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษาเพื่อเป็นสถานฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการภายใต้การบริหารงานโดย ผศ. พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

     ต้นปี 2554 กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ได้มีการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Re-branding) เพื่อให้มีความทันสมัย และสะท้อนถึงการยกระดับความสามารถในการให้บริการและพัฒนาการที่ต่อเนื่องของกลุ่มโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยกลุ่มโรงพยาบาลได้เปลี่ยนชื่อจากกลุ่มโรงพยาบาลศรีวิชัย เป็นกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และได้มีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยเช่นกัน

     ปี 2555 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 535 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วจำนวน 535 ล้านบาท

     ปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,666,666 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 535,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 35,666,666 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้ว 570,665,433 บาท

     ปี 2557 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด ทำการซื้อหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ เป็นผลให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจภาคโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต และบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 15 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเป็นการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพในอนาคตและสร้างพันธมิตรในการทำธุรกิจร่วมกัน

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 570,666,666 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 570,666,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 570,665,433 ล้านบาท