นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

 

          บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นระยะ โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้กำกับดูแลเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ   บริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจน ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ และบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.vichaivej.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ดังนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 

ในปี 2559  บริษัทฯ  ได้รับผลการประเมินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

  • ผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016 – CGR) โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมในปี 2559 มากกว่า คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมดในปี 2559 จำนวน 601 บริษัท บริษัทได้คะแนนในหมวดสิทธิ ของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อยู่ในเกณฑ์“ดีเลิศ” ส่วนหมวดการคำนึงถึงบทบาท ของผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ได้รับคะแนนในเกณฑ์ “ดีมาก” ทั้งนี้หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้รับคะแนนในเกณฑ์ “ดี”

  • ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 (Annual General Meeting –AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด โดยบริษัทฯ ยังคงได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ในระดับ “ดีมาก”