นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

     คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 3 ท่าน โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท     ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายวิระ มาวิจักขณ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

2. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ (กรรมการตรวจสอบ)

3. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต (กรรมการตรวจสอบ)

4. ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ (กรรมการตรวจสอบ)


     ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับ ผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้
    ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแล      และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็น
    อิสระให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ สอบทานและพิจารณาเสนอแนะผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน อัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
    และพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ          เพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พบว่าไม่มีประเด็นหรือข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
    การเงินของบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และกำกับดูแลนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้มั่นใจ
    ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย ที่กำหนดไว้
6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
    ตรวจสอบ 
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
    บริษัทประจำปี 2561 

    คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน


( นายวิสุทธิ์  มนตริวัต)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)