นักลงทุนสัมพันธ์

CALL: 1792

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ในระดับมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา เพื่อให้บริการที่ดี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม”

พันธกิจ

“เรามีความมุ่งมั่นให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม ด้วยเครื่องมือและบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด”