CALL: 1792

ประวัติโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

ประวัติโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เริ่มต้นขึ้นในปี 2530 โดย รศ.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ร่วมกับ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ได้จัดตั้ง บริษัท สายวิชัยพัฒนา จำกัด เพื่อให้บริการรักษาพยาบาล ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย หนองแขม ต่อมาในปี 2536 ได้จัดตั้งบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อโรงพยาบาลศรีวิชัย อ้อมน้อย

ในปี 2537 ได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มเติม โดยผู้ก่อตั้งได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลศรีวิชัย เมืองสมุทรสาคร หลังจากนั้นได้มีการปรับโครงสร้างบริษัท และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกหลายครั้ง เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางธุรกิจ จนกระทั่งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 535 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้ว 400 ล้านบาท และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2554

รวมทั้งได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง และไม่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่ต้องการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลในทุกสาขา รวมทั้งขยายการบริการแก่ลูกค้าต่างประเทศในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลในกลุ่มทั้งหมด เป็น


 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

   
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

   
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 บริษัทศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จำกัด แล้วทั้งจำนวน และได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีวิชัย1 เป็นโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

 

 • โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

   

 

“กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การ “เปลี่ยน...สู่ความเป็นเลิศ” ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งเปลี่ยนโลโก้และคำขวัญของกลุ่มโรงพยาบาลใหม่ เพื่อสะท้อนปรัชญาการให้บริการ ที่มุ่งผลต่อผู้รับบริการใน 3 ด้านคือ

 • V Care  เราใส่ใจดูแลผู้ป่วย
 • V Cure  เราใช้ความสามารถรักษาผู้ป่วย
 • V Can  เราทำเป็นและทำได้สำเร็จ

ทั้งหมดนี้รวมเป็นคำขวัญ ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล ที่สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลผู้รับบริการจากจิตใจของบุคลากรทุกคน ดังคำขวัญที่ว่า “ดูแลชีวิต...ด้วยจิตใจ”