CALL: 1792

ศรีวิชัยมูลนิธิ

ศรีวิชัยมูลนิธิ

 ความเป็นมาของมูลนิธิฯ

 

 

 

คณะกรรมการของมูลนิธิฯประกอบด้วย

 

วัตถุประสงค์ศรีวิชัยมูลนิธิ

ศรีวิชัยมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้การสนับสนุนงานในด้าน การพยาบาล การสาธารณสุข และ การสังคมสงเคราะห์

2. เพื่อให้การสนับสนุนงานในด้าน การสาธารณสุข การบริจาค การให้ และ การบำเพ็ญทาน

3. ช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

4. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ฯลฯ

______________________________________________________________________

กิจกรรมของมูลนิธิฯ

ปี2557

 • 8 มกราคม สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน เทศบาลอ้อมน้อย จำนวนเงิน 20,000 บาท
 • 15 พฤษภาคม ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำป้อมตำรวจ ถนน เพชรเกษม 69
 • 29 พฤษภาคม สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู มูลนิธิศรีวิชัย 
 • 29 พฤษภาคม สนับสนุนค่าตอบแทนครูสอนเต้น แอโรบิค ชุมชนเขตหนองแขม
 • 17 กรกฎาคม สนับสนุนวิทยุสื่อสาร สถานีตำรวจ หนองค้างพลู/หนองแขม
 • 18 ตุลาคม สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ นักเรียน โรงเรียนประชาบำรุง จำนวนเงิน 20,000 บาท
 • 19 ตุลาคม สนับสนุนเงิน เพื่อบำรุงพุทธศาสนา วัดจันทรวาส  จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงิน 82,002 บาท
 • 27 พฤศจิกายน สนับสนุนเงิน เพื่อบำรุงพุทธศาสนา วัดถ้ำยอดทอง จังหวัด ราชบุรี จำนวนเงิน 57,490 บาท

______________________________________________________________________

ปี2558

 • 24 เมษายน สนับสนุนเงินให้โครงการแพทย์อาสาฯ สถาบันพระปกเกล้า จำนวนเงิน 100,000 บาท
 • 23 กรกฎาคม สนับสนุนเงิน เพื่อบำรุงพุทธศาสนา วัดร้องกวาง จ.แพร่ จำนวนเงิน 10,000 บาท
 • 9 กันยายน บริจาคเงินสนับสนุนโครง TO BE NUMBERONE จำนวนเงิน 30,000 บาท

 ______________________________________________________________________ 

ปี2559

 • 28 ตุลาคมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ม. มหิดล จำนวนเงิน 20,000 บาท
 • 31 ตุลาคม สนับสนุน Printer สน.หนองแขม
 • 30 พฤศจิกายน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนหุ่น CPR (ฝึกซ้อมการช่วยฟื้นคืนชีพ)
 • 21 ธันวาคม สนับสนุนเครื่องมือแพทย์คลีนิคหัวใจ รพ.พหล-พลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี จำนวนเงิน 170,000 บาท
 • 30 ธันวาคม สนับสนุนเครื่องมือแพทย์คลีนิคหัวใจ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ (เขตหนองแขม) จำนวนเงิน 240,000 บาท

 ______________________________________________________________________ 

ปี2560
 
 • 17 มีนาคม บริจาค ศิริราชมูลนิธิ โครงการ 1 ล้าน 5 แสนก้าว (เพื่อสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”) จำนวนเงิน 300,000 บาท 
 ______________________________________________________________________ 

 ปี2561

 • 3 กรกฎาคม สนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์และจัดเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมสมัยโบราณ
 
    
 
 ______________________________________________________________________
 
ปี2562
 
 • 10 มกราคม สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 บริจาค 50,000 บาท
 • 31 มกราคม สนับสนุนชมรมศิษย์เก่าแพทย์ออร์โธปิดิกส์  ศิริราช บริจาค 60,000  บาท
 • 14 กุมภาพันธ์ สนับสนุนทุนการศึกษา  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย  บริจาค  20,000 บาท
 • 22 กุมภาพันธ์ สนับสนุนสมาคมสโมสร โรตารี เพื่อสาธารณประโยชน์ บริจาค 10,000 บาท
 • 28 กุมภาพันธ์ สนับสนุน อาสาสมัครกู้ภัย กิจกรรมชมรม E.D.R.T แม่สอด บริจาค 10,000 บาท
 • 11 มีนาคม สนับสนุนสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย บริจาค  50,000  บาท
 • 17 มีนาคม สนับสนุนงานกอล์ฟการกุศล มูลนิธิพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ บริจาค 10,000 บาท
 • 5 กรกฏาคม สนับสนุนของที่ระลึก  คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล บริจาค 3,990 บาท
 • สนับสนุนเด็กกำพร้า  บ้านมูลนิธิเด็ก บริจาค  10,000  บาท
 • 9 สิงหาคม สนับสนุนโครงการ To Be Number One บริจาค 30,000  บาท
 • 23 สิงหาคม สนับสนุนหน่วยงานทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 50,000 บาท   
 • 15 ตุลาคม สนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล บริจาค 30,000 บาท
 • 26 ตุลาคม ถวายกฐินพระราชทาน  ประจำปี 2562 ณ วัดคีรีวิหาร พระอารามหลวง 
 • 20 พฤศจิกายน สนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาค 100,000 บาท
 • โครงการเปิดบ้านต้อนรับ ภาคีเครือข่าย 42 ชุมชน สน.บางกอกน้อย และสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

     

 ______________________________________________________________________
  
ปี2563
 • 6 มกราคม สนับสนุนประชุมวิชาการเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย บริจาคเงิน 50,000 บาท
 • 13 มกราคม สนับสนุนทุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.กระทุ่มแบน บริจาคเงิน 10,000 บาท
 • 22 มกราคม สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนวัดอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร บริจาคเงิน 10,000 บาท
 • 29 กุมภาพันธ์ โครงการปันสุข”วัดวังขนายทายิการาม จ.กาญจนบุรี เพื่อสถานสงเคราะห์คนชราฯ บริจาคเงิน 10,000 บาท

     

 

ติดต่อบริจาคสมทบทุนศรีวิชัยมูลนิธิ:

456-456/8  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 10160

- เบอร์โทร  02-441-6999 ต่อ 1435-1436


ติดต่อศรีวิชัยมูลนิธิ

456-456/8  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 10160

- เบอร์โทร  02-441-6999 ต่อ 1435-1436

 

ที่อยู่

456-456/8  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 10160