CALL: 1792

ศรีวิชัยมูลนิธิ

ศรีวิชัยมูลนิธิ

 ความเป็นมาของมูลนิธิฯ

 

 

 

คณะกรรมการของมูลนิธิฯประกอบด้วย

 

วัตถุประสงค์ศรีวิชัยมูลนิธิ

ศรีวิชัยมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้การสนับสนุนงานในด้าน การพยาบาล การสาธารณสุข และ การสังคมสงเคราะห์

2. เพื่อให้การสนับสนุนงานในด้าน การสาธารณสุข การบริจาค การให้ และ การบำเพ็ญทาน

3. ช่วยเหลือส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

4. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ฯลฯ

 

กิจกรรมของมูลนิธิฯ

ปี2557

8 มกราคม สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน เทศบาลอ้อมน้อย จำนวนเงิน 20,000 บาท

15 พฤษภาคม ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำป้อมตำรวจ ถนน เพชรเกษม 69

29 พฤษภาคม สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู มูลนิธิศรีวิชัย 

29 พฤษภาคม สนับสนุนค่าตอบแทนครูสอนเต้น แอโรบิค ชุมชนเขตหนองแขม

17 กรกฎาคม สนับสนุนวิทยุสื่อสาร สถานีตำรวจ หนองค้างพลู/หนองแขม

18 ตุลาคม สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ นักเรียน โรงเรียนประชาบำรุง จำนวนเงิน 20,000 บาท

19 ตุลาคม สนับสนุนเงิน เพื่อบำรุงพุทธศาสนา วัดจันทรวาส  จังหวัดเพชรบุรี จำนวนเงิน 82,002 บาท

27 พฤศจิกายน สนับสนุนเงิน เพื่อบำรุงพุทธศาสนา วัดถ้ำยอดทอง จังหวัด ราชบุรี จำนวนเงิน 57,490 บาท

 

ปี2558

24 เมษายน สนับสนุนเงินให้โครงการแพทย์อาสาฯ สถาบันพระปกเกล้า จำนวนเงิน 100,000 บาท

23 กรกฎาคม สนับสนุนเงิน เพื่อบำรุงพุทธศาสนา วัดร้องกวาง จ.แพร่ จำนวนเงิน 10,000 บาท

9 กันยายน บริจาคเงินสนับสนุนโครง TO BE NUMBERONE จำนวนเงิน 30,000 บาท

 

ปี2559

28 ตุลาคมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ม. มหิดล จำนวนเงิน 20,000 บาท

31 ตุลาคม สนับสนุน Printer สน.หนองแขม

30 พฤศจิกายน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนหุ่น CPR (ฝึกซ้อมการช่วยฟื้นคืนชีพ)

21 ธันวาคม สนับสนุนเครื่องมือแพทย์คลีนิคหัวใจ รพ.พหล-พลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี จำนวนเงิน 170,000 บาท

30 ธันวาคม สนับสนุนเครื่องมือแพทย์คลีนิคหัวใจ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ (เขตหนองแขม) จำนวนเงิน 240,000 บาท

 

ปี2560
 
17 มีนาคม บริจาค ศิริราชมูลนิธิ โครงการ 1 ล้าน 5 แสนก้าว (เพื่อสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”) จำนวนเงิน 300,000 บาท 
 
 

 ปี2561

3 กรกฎาคม สนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์
                 และจัดเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมสมัยโบราณ
 
 
 
 
 

ติดต่อบริจาคสมทบทุนศรีวิชัยมูลนิธิ:

456-456/8  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 10160

- เบอร์โทร  02-441-6999 ต่อ 1435-1436


ติดต่อศรีวิชัยมูลนิธิ

456-456/8  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 10160

- เบอร์โทร  02-441-6999 ต่อ 1435-1436

 

ที่อยู่

456-456/8  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 10160