CALL: 1792

ค้นหาแพทย์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า (10 ผลลัพธ์)

พญ. กนกวรรณ พัฒนพงษ์ไพบูบย์

ภาษา: ไทย

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง, ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ความชำนาญพิเศษ:
อายุรแพทย์ระบบประสาท

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
จันทร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
อังคาร 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พุธ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พฤหัสฯ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

หมายเหตุ:

รับปรึกษานอกเวลา วันจันทร์, พฤหัสบดี เวลา 20.00 - 07.00 น.

นพ. ณัฐพล ชาววาปี

ภาษา: ไทย

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก

ความชำนาญพิเศษ:
สูติ – นรีเวช

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
จันทร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
อังคาร 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พุธ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พฤหัสฯ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
ศุกร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

นพ. นพดล ศรีเลขะรัตน์

ภาษา: ไทย - อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก

ความชำนาญพิเศษ:
กุมารเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
อังคาร 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พุธ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พฤหัสฯ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
ศุกร์ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

นพ. วรโชติ สัมพันธ์เกษม

ภาษา: ไทย

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ความชำนาญพิเศษ:
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
อังคาร 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พุธ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พฤหัสฯ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
ศุกร์ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

นพ. วัชระ เชื้อปากน้ำ

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย, รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

เฉพาะทาง:
กุมารศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
อังคาร 09.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พุธ 09.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พฤหัสฯ 09.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
ศุกร์ 09.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

นพ. วีรชัย กิจสกุล

ภาษา: ไทย

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ความชำนาญพิเศษ:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
อังคาร 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พุธ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พฤหัสฯ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
ศุกร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

พญ. ศิรินันท์ ศรีศักดิ์สรชาติ

ภาษา: ไทย - อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย

ความชำนาญพิเศษ:
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
จันทร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
อังคาร 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พุธ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พฤหัสฯ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
ศุกร์ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

นพ. สรวุฒิ รัตนคูณชัย

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย, รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-12.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

พญ. สุขฤทัย เกสรสุคนธ์

ภาษา: ไทย

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง, ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ความชำนาญพิเศษ:
อายุรแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-16.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
อังคาร 08.00-16.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พุธ 08.00-16.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
พฤหัสฯ 08.00-16.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร
ศุกร์ 08.00-16.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร