CALL: 1792

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

74/5 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร. 02 441 7899 call. 1792
แฟกซ์ 02 431 0940, 02 431 0943

อีเมล์: webmaster@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

456-456/8 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02 441 6999
แฟกซ์ 02 421 1784

อีเมล์: nongkhaem@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

93/256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร. 034 410 700-6 (อัตโนมัติ 7 คู่สาย)
แฟกซ์ 034 410 710

อีเมล์: samutsakhon@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

240/2-4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 02 412 0055-60
แฟกซ์ 02 412 7581-2

อีเมล์: yaekfaichai@vichaivej.com

แบบฟอร์มติดต่อ