CALL: 1792

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 31 หน้า (273 ผลลัพธ์)

ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 7 ณ วัดเทพนรรัตน์

  โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม โดยมีวัดเทพนรรัตน์เป็นผู้ให้พื้นที่ในการจัดต...