CALL: 1792

บริการผู้ป่วยต่างชาติ

บริการผู้ป่วยต่างชาติ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับเพราะนอกจากจะให้บริการตรวจรักษาชาวไทยแล้ว ทางโรงพยาบาลยังให้บริการตรวจรักษาชาวต่างชาติที่เข้ามารับบริการ ด้วยความเอาใจใส่ในการรักษาทุกกระบวนการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน พร้อมล่ามแปลภาษาที่คอยอำนวยความสะดวกสบายให้กับชาวต่างชาติเปรียบเสมือนได้รับบริการรักษาที่ประเทศบ้านเกิดอีกด้วย

ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวอาหรับ

แผนกบริการผู้ป่วยอาหรับ ให้การตรวจวินัจฉัยโรคพร้อมให้การรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ มีล่ามภาษาอาหรับ-ไทย พร้อมให้บริการ บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วประเทศไทย และให้คำปรึกษาสำหรับชาวอาหรับที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจรักษาหรือการดูแลสุขภาพ

การบริการ
  • - บริการตรวจรักษาผู้ป่วยชาวอาหรับ ชาวพม่า และประเทศอื่นๆ
  • - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
  • - มีล่ามแปลภาษา พร้อมให้บริการ
  • - บริการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าไปต่างประเทศ
  • - บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วประเทศไทย

 

ศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ  กลุ่ม รพ. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

โทร. (02) 441 6999 ต่อ 3100    โทรสาร. (02) 421 1784

มือถือ. (086) 080 2223, (097) 053 3222

E-mail: ims@vichaivej.com