CALL: 1792

บริการห้องพัก

บริการห้องพัก


โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้คอยอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ของการตรวจรักษาพยาบาล รวมถึงจัดเตรียมห้องพักไว้บริการผู้ป่วยและญาติที่ต้องพักค้างคืนที่โรงพยาบาลไว้อย่างครบครัน บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาค มีดังต่อไปนี้


รายละเอียด

ห้องพัก โรงพยาบาลมีห้องพักรองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง แบ่งเป็น
 • ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยวประกอบด้วย Suite VIP, ห้อง Deluxe,Superior,ห้อง VIP Connect และห้อง Standard
 • ห้องพักผู้ป่วยประเภทรวม  8  เตียง
 • ห้องพักผู้ป่วยหนัก (ICU)
 • ห้องเด็กอ่อน
สิ่งอำนวยความสะดวก ระหว่างการตรวจรักษาพยาบาล ประกอบด้วย
 • เตียงแบบปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
 • ปุ่มกดเรียกพยาบาลฉุกเฉิน
 • เคเบิ้ลทีวี
 • ตู้เย็นและเครื่องดื่ม
 • โทรศัพท์ติดต่อภายในและภายนอก
 • ห้องน้ำสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • บริการWifi ความเร็วสูง ฯลฯ
เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธุ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
  ประเภทห้อง อัตราค่าบริการห้องพัก

ค่าห้อง

ค่าอาหาร

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการ รพ.

ราคารวม

  ห้อง Gard  VIP (ห้อง 410 A, 517 A) 0 0 0 0 0
  ห้อง VIP (ห้อง 410 B,517 B) 0 0 0 0 0
  ห้อง Superior Deluxe   (ห้อง 502,504)        0 0 0 0 0
  ห้อง Deluxe 0 0 0 0 0
  ห้อง Superior 0 0 0 0 0
  ห้องคู่ 0 0 0 0 0
  ห้อง 3 เตียง 0 0 0 0 0
  ห้องเดี่ยว ชั้น 2 0 0 0 0 0
  ห้อง 3 เตียง ชั้น 2 0 0 0 0 0
  ห้องแยกโรค 0 0 0 0 0
  ห้องรวม 0 0 0 0 0
 i.c.u                                                                0   0        0                   0               0     
i.c.u.เดียว 0 0 0 0 0
ห้องรอคลอด 4 เตียง 0 0 0 0 0
ห้องคลอด 0   0    
เตียงเด็กอ่อน 0   0 0 0
ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 0       0
เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธุ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565          
           
           
           
           
ห้อง Gard  VIP (ห้อง 410 A, 517 A)ห้อง VIP (ห้อง 410 B,517 B)ห้อง Superior Deluxe   (ห้อง 502,504)       ห้อง Deluxeห้อง Superiorห้องคู่ห้อง 3 เตียงห้องเดี่ยว ชั้น 2ห้อง 3 เตียง ชั้น 2ห้องแยกโรคห้องรวม