CALL: 1792

บริการห้องพัก

บริการห้องพัก


โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้คอยอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ของการตรวจรักษาพยาบาล รวมถึงจัดเตรียมห้องพักไว้บริการผู้ป่วยและญาติที่ต้องพักค้างคืนที่โรงพยาบาลไว้อย่างครบครัน บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาค มีดังต่อไปนี้


รายละเอียด

ห้องพัก โรงพยาบาลมีห้องพักรองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง แบ่งเป็น
 • ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยวประกอบด้วย Suite VIP, ห้อง Deluxe,Superior,ห้อง VIP Connect และห้อง Standard
 • ห้องพักผู้ป่วยประเภทรวม  8  เตียง
 • ห้องพักผู้ป่วยหนัก (ICU)
 • ห้องเด็กอ่อน
สิ่งอำนวยความสะดวก ระหว่างการตรวจรักษาพยาบาล ประกอบด้วย
 • เตียงแบบปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
 • ปุ่มกดเรียกพยาบาลฉุกเฉิน
 • เคเบิ้ลทีวี
 • ตู้เย็นและเครื่องดื่ม
 • โทรศัพท์ติดต่อภายในและภายนอก
 • ห้องน้ำสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • บริการWifi ความเร็วสูง ฯลฯ
เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธุ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
  ประเภทห้อง อัตราค่าบริการห้องพัก

ค่าห้อง

ค่าอาหาร

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการ รพ.

ราคารวม

  ห้อง Gard  VIP (ห้อง 410 A, 517 A) 5,600 500 1,500 600 8,200
  ห้อง VIP (ห้อง 410 B,517 B) 4,600 500 1,500 600 7,200
  ห้อง Superior Deluxe   (ห้อง 502,504)        4,100 500 1,350 500 6,450
  ห้อง Deluxe 3,600 500 1,350 500 5,950
  ห้อง Superior 2,700 500 1,350 500 5,050
  ห้องคู่ 1,500 500 1,100 500 3,600
  ห้อง 3 เตียง 900 300 1,100 500 2,800
  ห้องเดี่ยว ชั้น 2 1,500 500 1,100 500 3,600
  ห้อง 3 เตียง ชั้น 2 900 300 1,100 500 2,800
  ห้องแยกโรค 1,200 300 1,200 500 3,200
  ห้องรวม 600 300 800 500 2,200
 i.c.u                                                                2,500   500        2,200                   500               5,700     
i.c.u.เดียว 2,800 500 2,500 500 6,300
ห้องรอคลอด 4 เตียง 600 300 1,200 500 2,600
ห้องคลอด 500   1,200    
เตียงเด็กอ่อน 500   800 500 1,800
ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 600       600
เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธุ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565          
           
           
           
           
ห้อง Gard  VIP (ห้อง 410 A, 517 A)ห้อง VIP (ห้อง 410 B,517 B)ห้อง Superior Deluxe   (ห้อง 502,504)       ห้อง Deluxeห้อง Superiorห้องคู่ห้อง 3 เตียงห้องเดี่ยว ชั้น 2ห้อง 3 เตียง ชั้น 2ห้องแยกโรคห้องรวม