CALL: 1792

บริการห้องพัก

บริการห้องพัก


โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้คอยอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ของการตรวจรักษาพยาบาล รวมถึงจัดเตรียมห้องพักไว้บริการผู้ป่วยและญาติที่ต้องพักค้างคืนที่โรงพยาบาลไว้อย่างครบครัน บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาค มีดังต่อไปนี้


รายละเอียด

ห้องพัก โรงพยาบาลมีห้องพักรองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง แบ่งเป็น
 • ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยวประกอบด้วย Suite VIP, ห้อง Deluxe,Superior,ห้อง VIP Connect และห้อง Standard
 • ห้องพักผู้ป่วยประเภทรวม  8  เตียง
 • ห้องพักผู้ป่วยหนัก (ICU)
 • ห้องเด็กอ่อน
สิ่งอำนวยความสะดวก ระหว่างการตรวจรักษาพยาบาล ประกอบด้วย
 • เตียงแบบปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
 • ปุ่มกดเรียกพยาบาลฉุกเฉิน
 • เคเบิ้ลทีวี
 • ตู้เย็นและเครื่องดื่ม
 • โทรศัพท์ติดต่อภายในและภายนอก
 • ห้องน้ำสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • บริการWifi ความเร็วสูง ฯลฯ
ประเภทห้อง อัตราค่าบริการห้องพัก

ค่าห้อง

ค่าอาหาร

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการ รพ.

ราคารวม

ห้อง Suit VIP 3,800 480 1,000 300 5,580
ห้อง Deluxe 3,300 480 1,000 300 5,080
ห้อง Superior 2,300 480 1,000 300 4,000
ห้อง VIP ชั้น 4 2,500 300 1,000 300 4,100
ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 4 1,500 300 1,000 300 3,100
ห้องพิเศษเดี่ยว ชั้น 2 1,000 300 1,000 300 2,600
ห้องรวม 520 180 800 300 1,800
ห้อง ICU. VIP 2,200 300 2,000 300 4,800
ห้อง ICU 1,820 180 2,000 300 4,300
ห้องรอคลอด LR 600 180 1,200 300 2,280
ห้องเด็กอ่อน NB 420 - 800 300 1,520