CALL: 1792

บริการห้องพัก

บริการห้องพัก


โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้คอยอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน ของการตรวจรักษาพยาบาล รวมถึงจัดเตรียมห้องพักไว้บริการผู้ป่วยและญาติที่ต้องพักค้างคืนที่โรงพยาบาลไว้อย่างครบครัน บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาค มีดังต่อไปนี้


รายละเอียด

ห้องพัก โรงพยาบาลมีห้องพักรองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง แบ่งเป็น
 • ห้องพักผู้ป่วยประเภทพิเศษเดี่ยวประกอบด้วย Suite VIP, ห้อง Deluxe,Superior,ห้อง VIP Connect และห้อง Standard
 • ห้องพักผู้ป่วยประเภทรวม  8  เตียง
 • ห้องพักผู้ป่วยหนัก (ICU)
 • ห้องเด็กอ่อน
สิ่งอำนวยความสะดวก ระหว่างการตรวจรักษาพยาบาล ประกอบด้วย
 • เตียงแบบปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
 • ปุ่มกดเรียกพยาบาลฉุกเฉิน
 • เคเบิ้ลทีวี
 • ตู้เย็นและเครื่องดื่ม
 • โทรศัพท์ติดต่อภายในและภายนอก
 • ห้องน้ำสะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 • บริการWifi 
เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธุ์ 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
ประเภทห้อง อัตราค่าบริการห้องพัก

ค่าห้อง

ค่าอาหาร

ค่าบริการพยาบาล

ค่าบริการ รพ.

ราคารวม

ห้อง Gard  VIP (ห้อง 410 A, 517 A) 5,600 800 1,500 700 8'600
ห้อง VIP (ห้อง 410 B,517 B) 4,600 800 1,500 700 7,600
ห้อง Superior Deluxe   (ห้อง 502,504)        4,100 600 1,350 600 6,650
ห้อง Deluxe 3,600 600 1,350 600 6,150
ห้อง Superior 3,000 600 1,350 600 5,550
ห้องคู่ 1,800 600 1,350 600 4,350
ห้อง 3 เตียง 1,000 450 1,350 600 3,400
ห้องเดี่ยว ชั้น 2 2,000 600 1,350 600 4,550
ห้อง 3 เตียง ชั้น 2 900 450 1,350 600 3,300
ห้องแยกโรค 1,200 450 1,350 600 3,600
ห้องรวม 600 450 1,000 600 2,650
 i.c.u                                                              2,800   600         3,500                   600               7,500     
i.c.u.เดียว 3,000 600 3,700 600 7,900
ห้องรอคลอด 4 เตียง 600 450 1,350 600 3,000
ห้องคลอด 500 - 1,350 - -
เตียงเด็กอ่อน 500 - 1,000 600 2,100
ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 600 - - - 600
เริ่มใช้ 15 กุมภาพันธุ์ 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566          
           
           
           
           
ห้อง Gard  VIP (ห้อง 410 A, 517 A)ห้อง VIP (ห้อง 410 B,517 B)ห้อง Superior Deluxe   (ห้อง 502,504)       ห้อง Deluxeห้อง Superiorห้องคู่ห้อง 3 เตียงห้องเดี่ยว ชั้น 2ห้อง 3 เตียง ชั้น 2ห้องแยกโรคห้องรวม