CALL: 1792

บริการทางการแพทย์

ศูนย์ผู้สูงอายุและฟื้นฟูวิชัยเวช

ศูนย์ผู้สูงอายุและฟื้นฟู โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
 
“บริการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยชีวิต และจิตใจ”


บริการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
     บริการการรักษาแบบผู้ป่วยในสำหรับผู้สูงอายุ ที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อการตรวจรักษา ให้ยา ให้เลือด หรือทำหัตการต่างๆ เช่น การฉีด ยา รักษาแผลกดทับ ให้อ๊อกซิเจนต่างๆ ตามผลการตรวจร่างกายและแนวทางการรักษาของแพทย์
 
ทีมแพทย์ และสหวิชาชีพ
     โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ประกอบไปด้วยทีมแพทย์และพยาบาลประจำอยู่ที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ และผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิคุณลักษณะ แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆที่ ตรวจ consult ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ได้แก่
 
 • แพทย์อายุรกรรมสมอง
 • แพทย์อายุรกรรมทั่วไป
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แพทย์นิติเวช

บริการรักษาผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
     โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ให้การรักษาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยโดยโรคต่างๆ ทั้งโรคทั่วไป ได้แก่ ไข้หวัด ท้องเสีย ได้รับบาดเจ็บ และโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล เช่น ภาวะซีดที่ต้องให้เลือด ภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่ต้องตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการ และให้ยาปฏิชีวนะ หรืออื่นๆ

 
ตรวจรักษาโรค
     ที่แผนกผู้ป่วยนอกที่เปิดให้บริการแก่ทุกกลุ่มอายุ โดยมีความเชี่ยวชาญ บริการต่างๆสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ มีแพทย์ พยาบาล และมีหน่วยงานต่างๆ เช่น ห้องเอกซเรย์ ห้องปฏิบัติการตรวจเลือด ห้องกายภาพบำบัด  ห้องให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย รวมทั้งให้บริการการตรวจสุขภาพทั้งแรกเข้าทำงานและตรวจสุขภาพประจำปี และการฉีดวัคซีนต่างๆ
 
บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
     แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินที่พร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ให้การรักษา พยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที หากต้องรับคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทาง หรือการรับบริการในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงขึ้นไป จะมีรถ Ambulance ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 
บริการทันตกรรม

     มีแผนกทันตกรรมที่ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน โดยทันตแพทย์ รวมทั้ง บริการจัดฟัน รักษารากฟัน ทำฟันปลอม ฯลฯ
 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุราคาประหยัด

          ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น ด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และผู้ดูแลที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ มีห้องพักให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งห้องพักเดี่ยว และรวม เน้นการดูแลเอาใจใส่ให้ผู้สูงอายุมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 

เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยดังต่อไปนี้

 1. ผู้สูงอายุวัยหลังเกษียณที่ต้องการพักอาศัย มีการดูแลใกล้ชิด แต่ยังคงใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ปลอดภัย
 2. ผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล หลังผ่าตัด หรือฟื้นฟูทำกายภาพบำบัด เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ผ่าตัดกระดูกสะโพก
 3. ผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
 4. ผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ
 5. ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่ต้องการดูแลบำบัดบรรเทาความเจ็บปวด การช่วยเรื่องการหายใจ
 

 

บริการสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จะได้รับมีดังนี้

 1. การตรวจเยี่ยมโดยแพทย์วันละ 1 ครั้ง
 2. ดูแลการพยาบาลพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การวัดสัญญาณชีพ การรับประทานยา
 3. อาหารวันละ 3 มื้อ 
 4. บริการจัดยา กรณีนำยามาด้วยตนเอง
 5. การดูแลกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ ป้อนอาหาร พยุงเดิน
 6. นักโภชนาการแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับโรคต่างๆ
 7. การบริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย
 8. บริการกิจกรรมสันทนาการ เช่น การออกกำลงกายตอนเช้า กิจกรรมทางศาสนา เทศกาลต่างๆ
 9. บริการรถไปรับเพื่อมาพัก (ครั้งแรก)   


บริการเพิ่มเติม (ไม่รวมในค่าบริการ)

 1. ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 2. ค่าบริการ การรักษาทางกายภาพบำบัด
 3. ค่าหัตถการทางการพยาบาล เช่น ทำแผล ดูดเสมหะ ฉีดยา ให้อาหารทางสายยาง เป็นต้น
 4. ค่ารถพยาบาลรับ-ส่ง
 5. ค่าแพทย์ตรวจแรกรับ
 6. ค่าแพทย์ตรวจรักษาเมื่อเจ็บป่วย (400 บาท/ครั้ง)
 7. ค่าตรวจแพทย์เฉพาะสาขา ขึ้นอยู่กับการตรวจประเมิน และการส่งปรึกษาเฉพาะราย


หมายเหตุ : ผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ของโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น ระยะยาว

           รับดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น (Short term care) และระยะยาว (Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกาย รักษาโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มาพักอาศัยในวัยหลังเกษียณ โดยโรงพยาบาลมีการบริการดูแลสุขภาพสุขภาพและและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิต มีความสุข และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องทำงานได้
 

การดูแลแบบรายวัน

          บริการดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับ บริการดูแลเฉพาะรายในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาพิเศษ จุดประสงค์ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุและพัฒนาสุขภาพทางกายและใจให้กับผู้สูงอายุโดยมีการจัดกิจกรรมตามความต้องการและปัญหาของผู้สูงอายุเป็นเฉพาะรายบุคคล เน้นให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน โดยคำนึงถึงการให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ

การดูแลระยะสั้น

          เป็นการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลา 4-6 สัปดาห์หรือมากกว่า โดยจัดเป็น Program ของการรักษาและฟื้นฟู และช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันบางอย่าง เมื่ออาการดีขึ้นผู้สูงอายุก็สามารถกลับบ้านได้ หรือการฝากดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่ญาติไม่สะดวกในการดูแลที่บ้าน ช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดพักผ่อนของผู้ดูแล

การดูแลระยะยาว         
          บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ ไม่ต้องการพักอาศัยอยู่ที่บ้านเนื่องจากมีภาวะสุขภาพที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือญาติ ลูกหลานไม่สามารถให้การดูแลเองได้ ส่วนมากมักอยู่ในสถานพยาบาล เป็นระยะเวลานานเป็นปี เช่น กลุ่มผู้สูงอายุอัลไซด์เมอร์ พาร์กินสัน หลอดเลือดสมอง ฯลฯ และผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากอันเนื่องมาจากจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องได้รับการดูแลในด้าน การรับประทานยา การรับประทานอาหาร การช่วยเหลือเรื่องกิจวัตรประจำวัน

 
กิจกรรม
       กิจกรรมสันทนาการ (นิมนต์พระรับบิณฑบาตในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา) และกิจกรรมเพื่อการบำบัด (Recreation Activities/Therapy) เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ให้ความสำคัญและถือเป็นพันธกิจหลักที่จะบริการแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพราะความเสื่อมของร่างกาย สภาวะจิตใจของผู้สูงอายุ

          ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เช่น ภาวะหลงลืม สับสน อัลไซด์เมอร์ ควรมีการกรระตุ้น ฝึกการทำงานของสมอง การรับรู้ เช่น วัน เวลา สถานที่ บุคคล หรือการใช้กล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น แขนและมือ การปฏิบัติกิจวัตรประวันให้สามารถทำได้ดังเดิมโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการบำบัด โดยทีมแพทย์ พยาบาล โดยจะออกแบบกิจกรรมทั้งในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมรายบุคคลโดยยึดหลักการพัฒนาร่างกาย สมองในทุกๆด้าน และเน้นที่ความชอบและไลฟสไตล์ของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นแรงจูงใจและสนุกสนานมีความสุข ในการทำกิจกรรมในแต่ละวัน ผู้สูงอายุ สามารถเลือกและมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้โดยอิสระ
 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน

          โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย มีศักยภาพและความพร้อมในการบริการแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ใส่สายให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ใส่เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ หัวใจ ฯลฯ เรามีระบบการบริการรักษาพยาบาล อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรเชี่ยวชาญด้านการดูแลที่มีมาตรฐาน ให้บริการสำหรับ

 • ผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง
 • ผู้สุงอายุที่ดูดเสมหะ
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการการพยาบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังปัญหาจากภาวะแทรกซ้อน จากโรคประจำตัวตัวต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนหลายโรค เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงซึ่งต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ในการได้รับอาหาร และการรับประทานยาที่ถูกต้อง หรือการสังเกตุและการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
 • รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกจากโรงพยาบาลที่รักษาประจำและต้องการการดูแลต่อเนื่อง
          บริการตรวจรักษาพยาบาล ดูแล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยผู้สูงอายุ เช่น แผลกดทับ การติดเชื้อในกระแสโลหิต ทางเดินหายใจ การสำลักอาหาร ซึมไม่รู้สึกตัว สารน้ำและเกลือแร่ไม่สมดุล ซึ่งเป็นการพยาบาลที่ต้องใช้ความรู้และ ทักษะการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ป่วยผู้สูงอายุอาจมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากให้การดูแลไม่ทันท่วงทีและมีคุณภาพ จะทำให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้ ทางโรงพยาบาลจะมีแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง และทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมสำหรับการบริการ


ศูนย์ดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด ออกจากโรงพยาบาล

          โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ ที่ต้องดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษกับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นก่อนและหลังผ่าตัดผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องออกจากโรงพยาบาลแต่ยังมีปัญหาสุขภาพที่ทางญาติยังไม่พร้อมให้การดูแล ซึ่งผู้ป่วยจะสามารถฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้ดี และรวดเร็ว ถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ

          กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นก่อนหรือหลังผ่าตัด เช่น ผู้ป่วยผ่าตัดสมอง,ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ, ผ่าตัดกระดูกสะโพก ผ่าตัดเข่า ให้การดูแลผู้ป่วยในระยะการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดแบบครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้ผู้ป่วยพร้อมสำหรับการผ่าตัดและมีการฟื้นตัวได้ดี โดยการประสานการดูแลของทีมสหวิชาชีพ การตรวจประเมินและการแก้ปัญหาสุขภาพให้ตรงจุด เช่น การปรับสูตรอาหารโดยโภชนากรเพิ่ม ความแข็งแรงของร่างกาย การเสริมกำลังของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเพื่อการผ่าตัดโดยทีมนักกายภาพบำบัด การควบคุมระดับสารน้ำเกลือแร่ในร่างกาย โดยทีมแพทย์และพยาบาล ซึ่งทุกวิชาชีพทำงานประสานกันด้วยการประชุมทีมสุขภาพ (Multidisciplinary Team Conference)

         ให้การดูแลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูร่างกาย สามารถกลับ มาช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติโดยเร็ว โดยมีการตั้งเป้าหมายการรักษาอย่างชัดเจน มีการติดตามและรายงานผลการรักษาแก่ญาติและ ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ มีผลสำเร็จตามเป้าหมายการรักษาสูง โดยแผนกกายภาพบำบัด ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย

         การดูแลรักษาทางโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย สามารถให้ยา เพื่อบรรเทาการเจ็บปวด การให้เลือด การให้อ๊อกซิเจนหรือ การดูแลรักษาอาการต่างๆที่ผู้ป่วยมี ด้วยมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ มุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย สามารถเผชิญ ต่อสู้กับความเจ็บป่วยที่พบได้ รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

 

ติดต่อ : ศูนย์ผู้สูงอายุและฟื้นฟู โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

เวลาทำการ : ให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 - 17.00 น.
สถานที่ตั้ง : โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย อาคาร 1 ชั้น 4

ติดต่อสอบถาม โทร. 02 412 0055 - 60 ต่อ 1204,1205 หรือ 086504 5878 คุณมะลิวัลย์

รายชื่อแพทย์ในศูนย์บริการนี้