CALL: 1792

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

 “ขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จำกัด  ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว”