CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

35,000 - 50,000 บาท
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย พร้อมดูแลลูกน้อยและคนที่คุณรักด้วย “โครงการคลอดเหมาจ่าย”

เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของคุณแม่และทารกน้อยในราคาประหยัด ด้วยคุณภาพเยี่ยม โดยอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสูติ-นรีแพทย์ กุมารแพทย์และวิสัญญีแพทย์

อัตราเหมาจ่ายดังกล่าวครอบคลุมรายการดังนี้

 1. ค่าห้องพักและอาหารมารดา 4 วัน 3 คืน กรณีผ่าตัดคลอด 
    และ 3 วัน 2 คืน กรณีคลอดปกติ
 2. ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องคลอด ค่าอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ กรณี
    ผ่าตัดคลอด
 3. ค่าแพทย์ สูติ-นรีแพทย์ กุมารแพทย์ และบริการพยาบาล
 4. ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และค่าบริการเตรียม
    เลือดเพื่อการผ่าตัด กรณีผ่าตัดคลอด
 5. ค่ายามารดา และทารก รวมทั้งวัคซีนป้องกันวัณโรค ไวรัส
    ตับอักเสบบี (เข็มแรก)
 6. ค่าห้องทารกแรกเกิด และค่าดูแลทารกแรกเกิด 4 วัน 3 คืน 
    กรณีผ่าตัดคลอด และ 3 วัน 2 คืน กรณีคลอดปกติ
 7. VCD บันทึกภาพลูกน้อย (หลังคลอด) และบริการจัดทำ
    สูติบัตรพร้อมซองสูติบัตร
 8. ค่าชุดของขวัญเด็ก ผ้าอนามัยสำหรับคุณแม่ ผ้าอ้อมแบบ
    สำเร็จรูปสำหรับทารก
 9. ตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับเด็กแรกเกิด (OAE)


ค่ายกเว้น

1. ค่าปรึกษาแพทย์ในสาขาอื่นๆ  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด
2. ค่าห้องพัก  ค่ายา ค่าLab  และการบริการส่วนเกิน จาก
   วันที่กำหนด หรือที่แพทย์สั่งเกินจาก Package
3. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าโทรศัพท์ อาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม 
   รถพยาบาล เป็นต้น
4. การคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนทั้งจากมารดาและบุตร เช่น 
   ใช้เครื่องช่วยคลอด ครรภ์เป็นพิษ เด็กตัวเหลือง  ซึ่งทาง
   โรงพยาบาลจะคิดค่ายา ค่ารักษา  และอื่นๆ เพิ่มเฉพาะ
   ส่วนที่เกินจากอัตราการคลอดปกติ หรือ ผ่าตัดคลอด
5. ผู้ใช้บริการเหมาจ่ายคลอดปกติ  แต่เมื่อพิจารณาแล้วว่า
   จำเป็นต้องผ่าตัดคลอด ก็สามารถเปลี่ยนเป็นการผ่าตัดคลอด
   แบบเหมาจ่ายได้
6. การคลอดครรภ์แฝดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆทางโรงพยาบาล
   จะคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับทารกคนที่สอง 4,000 บาท ในกรณี
   คลอดปกติ และ 5,000 บาท ในกรณีที่ผ่าตัดคลอด ทั้งนี้
   ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามบริการคลอดแบบเหมาจ่าย
7. อัตราการคลอดแบบเหมาจ่ายนี้ ไม่รวมถึงการใช้ยาระงับ
   ความเจ็บปวดเข้าหลัง (painless labor) รีแพร์ ทำหมันและ
   ผ่าตัดไส้ติ่ง
8. การคลอดแบบเหมาจ่ายนี้ ไม่สามารถใช้กับบัตรส่วนลดได้ 
   หรือใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรแกรมพิเศษอื่นๆได้อีก

บริการเสริมพิเศษ 

1. ผ่าตัดคลอดพร้อมทำหมัน  คิดเพิ่ม  3,000  บาท
2. ผ่าตัดคลอดพร้อมผ่าตัดไส้ติ่ง คิดเพิ่ม  6,000  บาท
3. ผ่าตัดไส้ติ่งและทำหมัน คิดเพิ่ม  8,000  บาท
4. ทำรีแพร์ (ทำสาว) พร้อมคลอดบริการเสริมพิเศษ คิดเพิ่ม  9,900  บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับการแจ้งเกิด
  • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน บิดา ,มารดา
  • ทะเบียนบ้านที่จะย้ายบุตรเข้า
  • ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)