CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส

ราคา เริ่มต้น 2,100 บาท* การใช้แพคเกจนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์*
เพื่อสุขภาพของหญิง/ชาย ก่อนแต่งงาน