CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

คลอดเหมาจ่าย เพราะลูกคือคนสำคัญ

คลอดเหมาจ่ายราคา 29,000 - 46,000 บาท
หมายเหตุ
1. แพคเกจคลอดเหมาจ่าย ต้องอยู่ในความดูแลของสูติแพทย์ ที่เข้าร่วมแพคเกจท่านั้น
2. ในกรณีจองแพคเกจคลอดปกติ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยน เป็นผ่าคลอดบุตร สามารถเปลี่ยนได้
3. เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4. ค่าบริการแพคเกจคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย บริษัทประกัน รวมถึง บัตรส่วนลดอื่นๆได้
5. ราคาแพคเกจใช้ได้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562