CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

วัคซีนสำหรับลูกน้อยอายุแรกเกิดถึง 1 ปีวัคซีน

เหมาจ่าย 5,880 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31ธันวาคม 2562
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการพยาบาล