CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย

ราคา 9,900 บาท* การใช้แพคเกจนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์*
เตรียมความพร้อมเพื่อสุขภาพของลูกน้อย

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า