CALL: 1792

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 115 หน้า (1,028 ผลลัพธ์)

ทีมฟุตบอลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล มอบถ้วยรางวัลที่ได้จากการแข่งขันฟุตบอล ให้กับ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่น

ทีมฟุตบอลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล  ตัวแทนทีมฟุตบอลของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อ...

มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ในโอกาสที่ท่านได้รับการพิจารณาจาก สภาสถาบันพลศึกษา ให้ได้รับ ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ในโอกาสที่ท่านได้รับการพิจารณาจา...

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ารับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น ระดับชาติประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดี กับท่าน ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เข้ารับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดี...

BE STRONG BE HEALTHY @ HOSPITAL ROADSHOW 2019 -2020 ในหัวข้อ "ปวดท้องน้อย สัญญาณผิดปกติ...เพิ่มความมั่นใจด้วย การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช "

BE STRONG BE HEALTHY @ HOSPITAL ROADSHOW 2019 -2020 ในหัวข้อ "ปวดท้องน้อย สัญญาณผิดปกติ...เพิ่มความมั่นใจด้วย การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช " ...

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศให้ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศให...