CALL: 1792

ค้นหาแพทย์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 11 หน้า (95 ผลลัพธ์)

นพ. ปรารภ ติยะพัฒนพูติ

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
จันทร์ 17.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ศุกร์ 17.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
เสาร์ 13.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

พญ. ปวีณ์พร นิศารัตน์

ภาษา: ไทย - อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
คลินิกจักษุ

เฉพาะทาง:
จักษุวิทยา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

พญ. ปัทมาภรณ์ รัชวัฒนะ

ภาษา: ไทย - อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสฯ 17.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

พญ. ปิยนันท์ วิทยาเตชะกุล

ภาษา: ไทย - อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
คลินิกหู คอ จมูก

เฉพาะทาง:
โสค ศอ นาสิก

ความชำนาญพิเศษ:
โสค ศอ นาสิก

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

นพ. ปิยะ แซ่จัง

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์วิชัยเวช, คลินิกอาชีวเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 13.00-16.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ทพญ. ปิยะนีย์ ธารธนานนท์

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์ทันตกรรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09.00-19.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

นพ. พงศ์ภัค อารียาภินันท์

ภาษา: ไทย - อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด, คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง

เฉพาะทาง:
อายุกรรมโรคหัวใจ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสฯ 16.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
เสาร์ 09.00-14.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

นพ. พงษ์ศักดิ์ วัฒนา

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ:
นิ้วล็อก (Trigger Finger)

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสฯ 09.00-12.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

พญ. พรทิพย์ บุญศิริคำชัย

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก, คลินิกกุมารเวช

เฉพาะทาง:
กุมารเวชกรรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
อังคาร 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พุธ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พฤหัสฯ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ศุกร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย