CALL: 1792

บริการทางการแพทย์

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการประกอบอาชีพ)
จัดตั้งเพื่อการดูแลสุขภาพของคนทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของคนทำงาน ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์สหสาขาและทีมพยาบาลอาชีวเวชอนามัย ที่มีประสบการณ์เน้นการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายผู้ป่วย วิเคราะห์ผลโดยด้วยห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน HA โดย

วัตถุประสงค์
 • เพื่อการป้องกัน
 • เพื่อการรักษา
 • เพื่อการฟื้นฟู
 • ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ การแพทย์แขนงนี้จึงเน้นหนักไปทางการป้องกันโรคเป็นหลัก ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพ และตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน รักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน, การตรวจความพร้อมในการทำงาน การตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากงานอุตสาหกรรม บริการฉีดวัคซีน ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน, การปฐมพยาบาล และการให้สุขศึกษาเบื้องต้น

บริการ
 • ตรวจคัดกรองโรคจากการทำงาน
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน
 • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
 • วินิจฉัยและรักษา
 • เดินสำรวจสถานประกอบการ
 • ตรวจสุขภาพคนทำงานนอกชายฝั่งในเครือ บริษัท ปตท.
 • ตรวจสุขภาพคนทำงานในที่อับอากาศ
 • ตรวจสุขภาพก่อนกลับไปทำงาน Return to Work
 • จัดโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

โทร. 1792, (02) 441 7899 

โทรสาร. (02) 431 0940, (02) 431 0943

E-mail: omnoi@vichaivej.com