CALL: 1792

บริการผู้ป่วยต่างชาติ

บริการผู้ป่วยต่างชาติ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ นอกเหนือจากการให้บริการตรวจรักษาชาวไทยแล้ว ทางโรงพยาบาลยังให้บริการตรวจรักษาชาวต่างชาติที่เข้ามารับบริการ ด้วยความดูแลเอาใจใส่ในทุกกระบวนการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมล่ามแปลภาษาต่างชาติที่คอยอำนวยความสะดวกสบายให้กับชาวต่างชาติเปรียบเสมือนได้รับบริการการรักษาที่ประเทศบ้านเกิดอีกด้วย

 

ศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ

แผนกบริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคาร 2 ให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจรักษาหรือการดูแลสุขภาพ, การตรวจวินิจฉัยโรค พร้อมให้การรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีล่ามแปลภาษามากกว่า 4 ภาษา พร้อมให้บริการ ตลอดจนการบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ โดยทางโรงพยาบาลมีบริการรถรับส่งจากสนามบินไปยังโรงพยาบาล วิชัยเวช หนองแขม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ

 

การบริการ
  • บริการตรวจรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติ
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพของชาวพม่าที่ Representative Office in Yangon, Myanmar
  • มีล่ามแปลภาษาต่างชาติ พร้อมให้บริการ
  • บริการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าไปต่างประเทศ
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ
  • บริการรถรับส่งจากสนามบิน ไปยังโรงพยาบาลวิชัยเวช หนองแขม