CALL: 1792

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 
รางวัลและเกียรติคุณด้านคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
  • 1. ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 1994 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2543
  • 2. ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546
  • 3. ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552
  • 4. ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 จากสำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการกระทรวงสาธารณสุข
  • 5. ได้รับประกาศณียบัตร Certificate TUV NORD : Management System ตามระบบ ISO 9001 : 2008 ชึ่งมาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมถึง Laboratory Diagnosis for Thalassemia, Triple Markers, Thyroid hormone, HIV Genomic and DNA study
  • 6. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ( ตามมาตรฐานงานเทคนิกการแพทย์ ประจำปี 2551 ) จากสภาเทคนิกการแพทย์
  • 7. ผ่านการรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA)  ขั้นที่ 2 : เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จนถึงปัจจุบัน
  • 8. ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ : การรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการตรวจสุขภาพคนงาน ไปทำงานต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน
  • 9. ผ่านการรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ 3 : เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จนถึงปัจจุบัน